Om verwarring te voorkomen maak ik graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Van Mariel.  Door een bestelling te plaatsen op www.vanmariel-wholesale.nl, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 1 - De overeenkomst

Bij het winkelen op de website http://www.vanmariel-wholesale.nl kunt u artikelen uit onze collectie bestellen. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren.
 

Artikel 2 - Prijzen, offertes en aanbiedingen

 1. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Van Mariel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Van Mariel kan niet aan haar prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Mariel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
   

Artikel 3 - Betaling van uw bestelling

1. U dient uw bestelling vooraf te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de aangeboden betaalmethoden (iDeal, Paypal en vooraf overmaken). Betalen via een andere methode is niet mogelijk. Van Mariel streeft ernaar om bestellingen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Van Mariel echter niet verplicht. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 5 werkdagen ter verzending aan te bieden, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 

Artikel 4 - Levering van uw bestelling

U kunt zelf de manier kiezen waarop uw bestelling door ons wordt verzonden. Hiervoor dient u tijdens het bestelproces op de website een keuze te maken uit de verzendmethoden die u worden aangeboden. Verzending op een andere wijze is niet mogelijk. Kiest u ervoor om uw bestelling persoonlijk op te halen dan ontvangt u van mij een e-mail voor het maken van een afspraak. Houdt u er rekening mee dat afhalen alleen mogelijk is in de avond, op de donderdag of in het weekend. De verzending van uw bestelling is in handen van PostNL en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Van Mariel niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen.
 

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 2. Een bestelling wordt door mij niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet op voorraad zijn van artikelen of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk 4 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw bankrekeningnummer.
   

Artikel 6 - Uw bestelling retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Van Mariel is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

 1. Alleen artikelen die bij Van Marie zijn gekocht kunnen geruild worden.
 2. Voordat u de artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen met Van Mariel. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar info@vanmariel-wholesale.nl  Stuur geen artikelen retour zolang u geen bevestiging  heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging van Van Mariel worden niet geaccepteerd.
 3. U kunt gedurende 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren. De termijn van 7 werkdagen wordt door Van Mariel bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
 4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Vermeld hierbij je naam, factuurnummer en rekeningnummer.
 5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor eigen rekening.
 6. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de webshop. De kosten en het verzendrisico van de zending zijn voor eigen rekening.
 7. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.
   

Artikel 7 - Garantie

Alle door Van Mariel geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De door Van Mariel geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel. Uw factuur is uw garantiebewijs.

 1. Wanneer blijkt dat een door Van Mariel geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, zorgt Van Mariel binnen redelijke termijn voor een passende oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien het artikel gebreken heeft dan dient u hiervoor foto's toe te sturen waarop de gebreken te zien zijn. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Van Mariel hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Van Mariel, wordt het artikel naar keuze van Van Mariel ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 2. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan Van Mariel te retourneren en het eigendom hiervan aan Van Mariel over te dragen.
 3. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien een door Van Mariel geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Van Mariel niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
 5. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Van Mariel beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
 6. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Van Mariel niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik van uw kant.
 7. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van Mariel, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).
   

Artikel 8 - Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Van Mariel uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Van Mariel, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan info@vanmariel-wholesale.nl.
 

Artikel 9 - Klachten

Wanneer u klachten heeft over onze artikelen of onze service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vanmariel-wholesale.nl. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft vermeld dan ook het factuurnummer en de specifieke klacht. 
 

Artikel  10 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 

Artikel 11 - Aanvragen om reseller te worden

Verkoopadressen die door Van Mariel worden goedgekeurd, worden op dat moment exclusief goed gekeurd voor de op dat moment geldende aanvraag met betrekking dat website of verkoopadres. Mocht de reseller besluiten om via een ander/extra verkoopkanaal ook Van Mariel aan te gaan bieden, anders dan het bij de aanvraag geldende verkoopkanaal/adres, zal hier eerst toestemming voor verleend moeten worden door Van Mariel.


Artikel 12 - Afspraken reseller

 1. Op alle afbeeldingen die worden getoond op www.vanmariel-wholesale.nl of diens social media kanalen rust een cpoyright. Bij schending van het copyright bent u verplicht de fotolicentie vergoeding te betalen van € 75,- (excl. btw) op het gebruiken van de afbeeldingen. Indien u een ontwerp één op één kopieert danwel voor privé gebruik of commercieel gebruik, dan bent u verplicht een commerciële licentie af te nemen á € 299 (excl. btw)  bij gebruik van minder dan 250 kopieën/exemplaren. Bij gebruik van kopieën en/of exemplaren vanaf 251 stuks bent u verplicht tot het betalen van een commerciële licentie á € 999 (excl. btw).
 2. Als reseller kunt u gebruik maken van het fotomateriaal op de website ter promotie van de Van Mariel producten. Bij promotie via social media dient u Van Mariel te noemen in uw bericht. 
 3. U mag niet onder de prijs van Van Mariel zitten, tenzij anders overeengekomen.


Van Mariel
Bornsestraat 74, 7607 KR Almelo

Telefoon:   0546 - 456055
E-mailadres:   info@vanmariel-wholesale.nl

KvK: 08125611
Btw: 8182.39.499.B01

© 2016 - 2020 vanmariel-wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.